Abocador: com funciona, impactes i solucions

L'abocador és una obra d'enginyeria dissenyada per garantir la correcta eliminació dels residus sòlids urbans

abocador

La imatge editada i redimensionada de l'Agência Brasília està disponible a Flickr i amb llicència CC BY 2.0

L'abocador sanitari és una obra d'enginyeria dissenyada sota criteris tècnics, la finalitat de la qual és garantir la correcta eliminació dels residus sòlids urbans que no s'han pogut reciclar, de manera que l'abocament no causi danys a la salut pública o al medi ambient. Teòricament, l'abocador sanitari es considera una de les tècniques més eficients i segures per a l'eliminació de residus.

Els residus són un tipus específic de residus sòlids: quan ja s'han esgotat totes les possibilitats de reutilització o reciclatge i no hi ha una solució definitiva per a l'element o part d'aquest, es tracta de residus. L'única eliminació plausible és enviar-lo a un abocador o incineració amb llicència ambiental.

 • Coneixeu la diferència entre residus i residus?

Al Brasil, una de les funcions dels municipis és recollir i eliminar correctament els residus generats. Per diferents motius, com l'escassetat de recursos, les deficiències administratives i la manca de visió ambiental, és habitual que els residus s'eliminin en llocs inadequats, provocant la degradació del sòl, la contaminació dels rius i les aigües subterrànies i emissions de biogàs. Fruit de la descomposició de la matèria orgànica en els residus sòlids urbans, el biogàs és ric en metà (CH4), una substància que, a més de tenir un gran potencial combustible, contribueix de manera important a l'escalfament global.

Què són els residus sòlids urbans?

Els residus sòlids urbans (RSU), comunament anomenats residus urbans, resulten de l'activitat domèstica i comercial de les ciutats. La seva composició varia d'una població a una altra, en funció de la situació socioeconòmica i de les condicions de vida i hàbits de cada localització. Aquests residus es poden subdividir en sis categories:

 1. Matèria orgànica: restes de menjar;
 2. Paper i cartró: caixes, embalatges, diaris i revistes;
 3. Plàstic: ampolles, envasos;
 4. Vidre: ampolles, tasses, pots;
 5. Metalls: llaunes;
 6. Altres: roba, electrodomèstics.

El 2018 es van generar 79 milions de tones de residus sòlids urbans al Brasil, un 1% més que l'any anterior. Les dades formen part del Panorama de Residus Sòlids, de l'Associació Brasilera d'Empreses de Neteja Pública i Residus Especials (Abrelpe). En comparació amb els països llatinoamericans, Brasil és el campió de la generació de residus, representant el 40% del total generat a la regió (541 mil tones/dia, segons l'ONU Medi Ambient).

Si bé els residus són materials que no tenen possibilitat de reutilització o reciclatge, els residus corresponen a tot allò que es pot reutilitzar i reciclar. Per a això, s'han de separar segons la seva composició.

És important destacar que molts residus poden tenir millors destinacions que els abocadors, com ara la recollida selectiva o el compostatge.

Què és un abocador?

Els abocadors sanitaris són obres dissenyades per a l'eliminació segura dels residus urbans. Segons les formes de construcció i explotació adoptades, es divideixen en dos grups: abocadors convencionals i abocadors de rases.

L'abocador convencional està format per capes de residus compactats, que es superposen per sobre del nivell original del terreny, donant lloc a configuracions típiques d'escales o piràmides. L'abocador en rases, en canvi, està pensat per facilitar el rebliment de residus i la formació de capes mitjançant l'ompliment complet de rases, per tal de retornar el terreny a la seva topografia inicial.

Independentment del tipus, la descomposició dels residus dipositats als abocadors genera lixiviats i biogàs (metà) com a subproductes, que cal tractar per no provocar contaminació. El purín, conegut com a lixiviat d'abocador, és un efluent líquid i fosc, ric en matèria orgànica i metalls pesants, que, en absència d'un tractament adequat, pot provocar diversos impactes ambientals.

Elements de disseny de l'abocador

El disseny d'un abocador sanitari ha de preveure la instal·lació d'elements de captació, emmagatzematge i tractament de lixiviats i biogàs, a més dels sistemes d'impermeabilització superior i inferior. Aquests elements són fonamentals perquè l'obra es consideri segura i mediambientalment correcta, i per això cal que estiguin ben executades i controlades.

Sistema de drenatge d'aigües superficials

La seva finalitat és evitar que l'aigua d'escorrentia entri a l'abocador. A més d'augmentar el volum de lixiviats, la infiltració d'aigües superficials pot provocar inestabilitat en la massa de residus.

Sistema d'impermeabilització de fons i laterals

Aquest sistema té la funció de protegir i prevenir la infiltració de lixiviats al subsòl i a les aigües subterrànies.

Sistema de drenatge de lixiviats

La implantació d'aquest sistema permet recollir i conduir els lixiviats al seu lloc de tractament adequat. La contaminació de les aigües subterrànies es produeix quan s'infiltra al sòl pel substrat inferior de l'abocador sense haver passat prèviament un procés de tractament. Per aquest motiu, és important un sistema de drenatge eficient per evitar la seva acumulació a l'abocador. El drenatge es pot realitzar a través d'una xarxa de desguassos interns que porten els purins a un sistema de tractament.

Sistema de tractament de lixiviats

El lixiviat està format per metalls pesants i substàncies tòxiques, la qual cosa fa que es consideri un problema des del punt de vista del tractament. La legislació mediambiental obliga als abocadors a tractar adequadament els lixiviats i, per complir amb els estàndards establerts, cal combinar diferents mètodes. Els més habituals són: tractaments aeròbics o anaeròbics (fangs activats, basses, filtres biològics) i tractaments per processos físico-químics (dilució, filtració, coagulació, floculació, precipitació, sedimentació, adsorció, intercanvi iònic, oxidació química). Els purins també es poden enviar a les estacions de tractament d'aigües residuals (ETE) - en condicions especials i sempre que aquestes suportin la càrrega addicional que representa la purina sense perjudicar el seu procés de tractament.

Sistema de drenatge de gasos

Aquest sistema consisteix en una xarxa de drenatge adequada, capaç d'evitar que els gasos generats per la descomposició dels residus escapen pels medis porosos que constitueixen el subsòl de l'abocador sanitari i arribin a les fosses sèptiques, aigües residuals i fins i tot edificis.

Cobertura intermèdia i final

El sistema de cobertura diària, realitzat al final de cada jornada laboral, té la funció d'eliminar la proliferació d'animals i vectors de malalties, reduir les taxes de formació de lixiviats, reduir l'exhalació d'olors i evitar la sortida de biogàs. És necessària una cobertura intermèdia en aquells llocs on la superfície de disposició romandrà inactiva durant més temps, esperant, per exemple, la finalització d'un determinat nivell. La cobertura final, al seu torn, pretén evitar la infiltració d'aigua de pluja i la fuita de gasos generats en la degradació de la matèria orgànica a l'atmosfera.

Logística inversa

Un avenç important en la Política Nacional de Residus Sòlids és l'assimilació de l'anomenada “Logística inversa”. Tal com es defineix a la pròpia legislació, la logística inversa és un instrument de desenvolupament econòmic i social caracteritzat per un conjunt d'actuacions, procediments i mitjans destinats a possibilitar la recollida i retorn de residus sòlids al sector empresarial, per a la seva reutilització, en el seu cicle o en altres cicles de producció, o una altra destinació final ambientalment adequada.

És a través d'aquest sistema, per exemple, que les parts reciclables d'un producte electrònic rebutjat pel consumidor podran tornar al sector productiu en forma de matèria primera. Més informació a l'article: Què és la logística inversa.

 • Feu les vostres preguntes sobre el reciclatge de residus electrònics

Opció més segura que els abocadors

Tot i que no sempre funcionen correctament, els abocadors són una millor opció que els abocadors. L'abocador és una manera inadequada d'abocar els residus sòlids urbans a terra, ja que no disposa de sistemes d'impermeabilització, drenatge de lixiviats o gasos, ni cobertura diària d'escombraries, causant impactes a la salut pública i al medi ambient.

Per tant, la Política Nacional de Residus Sòlids de 2010 va determinar que tots els abocadors del país haurien de tancar-se abans del 2 d'agost de 2014 per oferir seguretat a la població circumdant, millorar la qualitat del sòl i de les aigües superficials i subterrànies, a més de minimitzar els riscos per a la salut pública. , assegurant l'harmonia entre l'entorn i la població local.

No obstant això, el termini de tancament dels abocadors que estipula la Política Nacional de Residus Sòlids es va allargar diverses vegades. Segons una enquesta realitzada per l'Associació Brasilera d'Empreses de Neteja Pública, el 2017 el Brasil tenia uns tres mil abocadors irregulars

Impactes provocats per l'abocador

Els impactes causats pels abocadors es divideixen en tres àmbits: físics, biòtics i socioeconòmics.

Impactes sobre el medi físic

La descomposició de la matèria orgànica en la massa de residus abocats a l'abocador produeix una important quantitat de lixiviats i biogàs, rics en metà (CH4).

En infiltrar-se al sòl, el purín provoca la contaminació de les aigües subterrànies i dels aqüífers subterranis. A més, els metalls pesants que formen part de la seva composició tendeixen a acumular-se a les cadenes alimentàries, causant danys a la salut de plantes, animals i humans.

Cal destacar que els purins produïts als abocadors i abocadors són diferents de les que alliberen els compostadors domèstics, que no són tòxics i es poden utilitzar com a fertilitzant del sòl i plaguicida natural. En el compostatge, el purín resulta de la descomposició de la matèria orgànica pura, mentre que als abocadors i abocadors, els diferents tipus d'abocament es descomponen conjuntament i alliberen un purín contaminat.

El principal efecte negatiu del metà sobre el medi ambient és la seva contribució al desequilibri de l'efecte hivernacle, contribuint a l'escalfament global. Quan s'inhala en grans quantitats, el gas també pot provocar asfixia i pèrdua de consciència, aturada cardíaca i, en casos extrems, danys al sistema nerviós central.

 • Obteniu més informació sobre el metà en la matèria: Obteniu més informació sobre el gas metà

Impactes en el medi biòtic

Per instal·lar un abocador, cal eliminar la vegetació existent al lloc. Lligada al moviment de persones i equipaments implicats en l'explotació de l'abocador, aquesta eliminació de vegetació provoca l'eliminació dels animals salvatges que habitaven la zona. A més, la gran presència de matèria orgànica a la massa de residus és un fort atractiu per als animals i insectes transmissors de malalties.

 • Què són les zoonosis?

Impactes en l'entorn socioeconòmic

A més de provocar una disminució de la qualitat de vida de la població que viu al seu entorn, els immobles ubicats a la zona d'influència directa dels abocadors amb condicions inadequades pateixen la devaluació generada per la degradació ambiental.

En els abocadors on no hi ha control d'accés de les persones és freqüent la presència de carronyaires que treballen en condicions precàries i insalubres, com a conseqüència de la desigualtat socioeconòmica.

Solucions

La recollida selectiva i el compostatge són les dues millors solucions per als abocadors. La recollida selectiva és la destinació ideal per als residus secs i reciclables i el compostatge de residus humits i orgànics.

 • Què és la recollida selectiva?
 • Què és el compost i com fer-lo

La recollida selectiva diferencia els residus segons la seva constitució o composició. Els residus s'han de separar en humits, secs, reciclables i orgànics, i dins d'aquestes categories hi ha subcategories. Els reciclables, per exemple, inclouen l'alumini, el paper, el cartró i alguns tipus de plàstic, entre d'altres. Quan es recullen materials reciclables i arriben a les cooperatives, es separen acuradament per ser reutilitzats. Per a l'eliminació dels residus reciclables, consulta les benzineres més properes a casa teva al cercador gratuït del Portal eCycle.

El compostatge és el procés biològic de valoració de la matèria orgànica, ja sigui urbana, domèstica, industrial, agrícola o forestal, i es pot considerar com un tipus de reciclatge de residus orgànics. És un procés natural en què els microorganismes, com els fongs i els bacteris, són els responsables de la degradació de la matèria orgànica, transformant-la en humus, un material molt ric en nutrients i fèrtil.

Per tant, seria ideal que els abocadors rebin només aquells residus que no es poden reciclar ni compostar.


Font: Abocador


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found