Què és l'energia verda?

El terme "energia ecològica" es pot utilitzar per referir-se a les energies renovables i netes

energia ecològica

Imatge de l'American Public Power Association a Unsplash

La recerca de la reducció dels impactes socials i ambientals provocats per les fonts energètiques tradicionals i la preservació dels recursos naturals va iniciar l'ús de fonts d'energia alternatives de baix cost ambiental, anomenades energies ecològiques. A més de ser pràcticament inesgotables, les energies ecològiques poden tenir un impacte ambiental molt baix, sense afectar l'equilibri tèrmic ni la composició atmosfèrica del planeta. Com a fonts alternatives i renovables destaquen les fonts d'energia hidroelèctrica, mareomotriu, geotèrmica, solar i eòlica.

Aparició d'energies ecològiques

La Primera Revolució Industrial, a més de generar transformacions relacionades amb el procés de treball i producció, va augmentar el consum i la dependència de diferents fonts d'energia per a les més variades activitats antròpiques. Inicialment, el carbó vegetal, tant vegetal com mineral, era la principal font d'energia utilitzada al món. Més tard, altres fonts van començar a conformar la matriu energètica del planeta, com el petroli, l'electricitat i la biomassa.

El petroli, el carbó i el gas natural, també anomenats combustibles fòssils per la seva formació com a conseqüència de la sedimentació i descomposició de la matèria orgànica, corresponen a les principals fonts d'energia utilitzades al món, representant el 80% de la matriu energètica global.

L'elevada dependència del món dels combustibles fòssils planteja diversos reptes per al futur. En primer lloc, són fonts d'energia finites, ja que el seu cicle de producció implica llargues edats geològiques. A més, són fonts que produeixen gasos d'efecte hivernacle, com el CO2, que agreugen el canvi climàtic i les seves conseqüències futures.

Aquests reptes han donat lloc a una major demanda de fonts d'energia més netes. Diversos països, com Alemanya, Suècia, el Regne Unit i fins i tot nacions reconegudes pels seus alts nivells d'emissions contaminants, com la Xina i els Estats Units, han augmentat les seves inversions a la recerca de fonts d'energia alternatives.

Com a fonts alternatives i renovables destaquen les fonts d'energia hidroelèctrica, mareomotriu, geotèrmica, solar i eòlica, aquestes dues últimes tenen el major potencial de creixement, segons les previsions actuals.

Principals tipus d'energia ecològica

hidroelèctrica

L'energia hidroelèctrica és l'aprofitament de l'energia cinètica continguda en el flux de les masses d'aigua. L'energia cinètica afavoreix la rotació de les pales de la turbina que conformen el sistema de la central hidroelèctrica, per ser posteriorment transformada en energia elèctrica pel generador del sistema. Brasil és el segon país del món amb més capacitat i generació d'energia hidràulica, només per darrere de la Xina. Tot i ser considerades una font d'energia neta per la seva baixa emissió de gasos d'efecte hivernacle, les grans centrals hidroelèctriques provoquen impactes importants en el medi ambient; la solució seria invertir en petites centrals hidroelèctriques (PCH) que tinguin menys impacte.

  • Més informació a l'article: "Què és l'energia hidroelèctrica?"

energia oceànica

Aquest tipus d'energia ecològica pot provenir principalment de les marees (maremotes) o de les ones (ondomotors). Aquest tipus de font d'energia encara és poc utilitzada, ja que per ser eficient i econòmicament viable, el litoral necessita tenir unes característiques específiques, com ara marees superiors als tres metres. El preu dels kW és elevat, la qual cosa fa que aquest tipus d'energia sigui poc atractiva en comparació amb altres fonts.

Energia geotèrmica

L'energia geotèrmica és l'aprofitament de l'energia tèrmica de l'interior de la Terra. Aquesta font d'energia ecològica es pot utilitzar directament (sense producció d'energia a les centrals elèctriques, utilitzant només la calor generada pel sòl) o indirectament (quan la calor s'envia a una indústria que la transforma en electricitat). Tanmateix, l'energia geotèrmica només és viable a les regions amb potencial geològic per a això, com les properes als volcans. Segons la tècnica utilitzada, aquest tipus d'energia també pot emetre directament sulfur d'hidrogen, diòxid de carboni, amoníac, metà i bor, que són substàncies tòxiques.

Energia solar

L'energia solar és l'energia electromagnètica la font de la qual és el sol. Es pot transformar en energia tèrmica o elèctrica i aplicar-se a diversos usos. Les dues principals maneres d'utilitzar l'energia solar són la generació d'electricitat i la calefacció solar d'aigua. Per a la producció d'energia elèctrica s'utilitzen dos sistemes: l'heliotèrmic, en què la irradiació es converteix primer en energia tèrmica i després en energia elèctrica; i la fotovoltaica, en què la radiació solar es converteix directament en energia elèctrica. L'energia del sol és l'energia ecològica més prometedora per al futur i la que rep més inversions. A més, aquest tipus d'energia és una de les més fàcils d'implantar en els establiments que volen reduir les seves emissions de CO2. Més informació sobre aquesta font d'energia verda a: "Energia solar: què és, avantatges i inconvenients".

energia eòlica

L'energia eòlica és l'energia produïda a partir de l'energia cinètica del vent (mases d'aire en moviment) i de l'escalfament electromagnètic del sol (energia solar), que conjuntament mouen les pales captadores. Brasil té un gran potencial eòlic, per això ens vam unir al classificació dels deu països més atractius del món per a inversions en el sector. L'emissió de CO2 d'aquesta font d'energia alternativa és inferior a la de l'energia solar i és una opció perquè el país no depengui només de les centrals hidroelèctriques. Les inversions en parcs eòlics són una gran opció per neutralitzar el carboni emès per empreses, activitats, processos i esdeveniments.

  • Més informació sobre l'energia eòlica a l'article: "Què és l'energia eòlica?"

Situació del Brasil

Al Brasil també es preveu que augmentin les inversions en energies ecològiques. El país ja és un dels països que més utilitzen fonts renovables en la seva matriu energètica, la qual cosa es deu sobretot a l'elevada participació de les centrals hidroelèctriques en la generació d'electricitat i en el consum d'etanol als cotxes. A més, l'energia eòlica ha experimentat un fort creixement en els darrers anys, convertint-se en un dels principals generadors d'electricitat de la regió nord-est.

Segons les previsions de la petroliera britànica British Petroleum, es preveu que el 48% de l'energia del país l'any 2040 provingui de fonts netes i renovables. També cal que Brasil avanci en relació a l'eficiència energètica. Això implica el desenvolupament de noves tecnologies que utilitzen una quantitat menor d'energia, com en automòbils, dispositius electrònics i processos de producció en indústries i en el camp. En qualsevol cas, l'expectativa que el Brasil faci la seva matriu energètica menys dependent dels combustibles fòssils crea un escenari positiu pel que fa al futur de l'energia mundial.$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found